لوله بازکنی,تخلیه چاه,لوله بازکنی تهران,تخلیه چاه تهران,رفع گرفتگی توالت فرنگی,حفره چاه,رفع بد بوی بد فاضلاب,رسوب گیری

اجسام هادی و عايق

Conductive and insulating materials

464

اجسام هادی و عايق

مواد را از نظر هدايت الکتريکی به دو گروه هادی و عايق تقسيم می کند.

هادی ها : به اجسامی که در آنها الکترون ها به راحتی از يک اتم به اتم ديگر منتقل می شوند، هادی می گويند. به دليل هادی بودن مس، الکترون ها از طريق آن انتقال يافته و لامپ روشن می شود. از هادی های خوب می توان نقره،مس، طلا و آلومينيوم را نام برد. در صنعت برق از سيم های مسی و آلومينيومی استفاده می شود زيرا اين عناصر نسبت به بقيه هادی ها فراوان تر بوده و مقرون به صرفه هستند.

عايق ها : به اجسامی که در آنها الکترون ها نمی توانند منتقل شوند، عايق می گويند. از عايق های خوب می توان شيشه، کاغذ، پلاستيک و هوا را نام برد.

ميله پلاستيکی نمی تواند الکترون های خود را انتقال دهد، لامپ روشن نمی شود پس می توان نتيجه گرفت که ماده عايق نمی تواند جريان الکتريکی را عبور دهد.

کميت های الکتريکی

شدت جريان: چنان چه بخواهيم از انرژی الکتريکی برای انجام کاری استفاده کنيم می بايست الکتريسيته توليد شده را به حرکت درآوريم و در مدار جاری کنيم.به عبارت ديگر اگر بتوانيم با دادن انرژی به يک اتم، الکترون های آن را در يک وجود می آيد. تعداد ( جريان الکتريکی ) مسير حرکت دهيم الکترون هايی که انرژی هم جهت دارند ميزان شدت جريان  الکتريکی را تعيين می کنند.

مقاومت الکتريکی

خاصيتی است که در مقابل « مقاومت الکتريکی » عبور جريان الکتريکی از خود مخالفت نشان می دهد. اين مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتريکی سيم های رابط به صورت ناخواسته و مزاحم در مدارهای الکتريکی وجود دارد. مقاومت باعث به هدر رفتن انرژی الکتريکی می شود. مقاومت می تواند به عنوان عاملی از پيش تعيين شده به صورت يک مصرف کننده  در مدارهای الکتريکی قرارگيرد.

مدار الکتريکی

مدار الکتريکی ساده به مسيری را که شامل اجزای زير باشد گويند:

الف) منبع تغذيه (مولد)

ب) سيم های رابط

ج) مصرف کننده

منبع تغذيه در يک مدار نقش توليد کننده انرژی را دارد و می تواند باتری يا مولد باشد. مصرف کننده (بار)، وسيله ای است که انرژی الکتريکی را به انرژی مورد نياز تبديل می کند. وظيفه سيم های رابط، انتقال انرژی الکتريکی از منبع تغذيه به مصرف کننده است.

در مدارهای الکتریکی علاوه بر سه عامل اصلی فوق باید از اجزای دیگری نیز استفاده شود. از جمله این اجزا می توان کلید، فیوز و وسایل اندازه گیری را نام برد. اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشد ایرادی در کار پیش نمی آید ولی اصولاً مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود.کلید در مدارهای الکتریکی به عنوان قطع و وصل کننده جریان به کار می رود.

اگر برای عبور جریان الکتریکی مسیر کاملی از طریق قطب مثبت باتری، سیم های رابط و مصرف کننده به قطب منفی وجود داشته باشد آن مدار را مدار بسته یا مدار کامل می گویند.

در صورتی که مسیر عبور جریان به دلایلی از قبیل قطع شدن سیم رابط، سوختن فیوز ، قطع مصرف کننده یا قطع شدن کلید کامل نباشد مدار را (مدار باز) یا (مدار ناقص) می گویند.

یکی از حالات خطرناکی که ممکن است در مدارهای الکتریکی به وجود آید حالت اتصال کوتاه است. حالت اتصال کوتاه در مدار به شرایطی گفته می شود که مقاومت مصرف کننده به صفر برسد. یعنی با سیمی که مقاومتی ندارد دو سر مصرف کننده به یکدیگر متصل شوند. در صورت وقوع چنین حالتی جریان بسیار زیادی از مدار خواهد گذشت. در صورت وقوع چنین حالتی جریان بسیار زیادی از مدار خواهد گذشت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.