لوله بازکنی,تخلیه چاه,لوله بازکنی تهران,تخلیه چاه تهران,رفع گرفتگی توالت فرنگی,حفره چاه,رفع بد بوی بد فاضلاب,رسوب گیری

نقش هاي جديد بسته بندي

211

نقش هاي جديد بسته بندي

هنوز بعضي از افراد در ترسيم ماموريت ها و وظايف بسته بندي از عبارات و تعاريف گذشته استفاده مي كنند. هنوز مي بينيم كه در گوشه و كنار كساني براي توصيف نقش مهم
بسته بندي در جامعه نكات بديهي آن را مورد تاكيد قرار داده و ساعت ها درباره آن كنفرانس داده و حتي تصيميمات مهمي مي گيرند.
بسته بندي صنعتي است در حال توسعه وقتي اين تعريف شامل حال پديده اي مي شود به معني آن است كه ابعاد و كاركردهاي آن پديده هنوز به طور كامل كشف نشده است. هر روز كاركرد جديدي براي بسته بندي كشف يا ابداع مي شود كه اهميت اين صنعت را بيشتر كرده و جايگاه آن را در صنعت و تجارت تغيير مي دهد.
امروز نمي توان به اثر تكنيك هاي بسته بندي در كاهش قيمت تمام شده محصول توجه نكرد. همچنين تكنيك هاي جديد براي رهگيري كالا هم كه ابزاري خوب براي مقابله با قاچاق كالا است به مدد حاملي به نام بسته بندي توسعه يافته است.
امروز تنظيم برنامه مصرف جامعه به وسيله ايجاد ابعاد گوناگون بسته ها و ظرفيتهاي متغير آنها به يك ابزار قابل برنامه ريزي براي مديران جوامع تبديل شده است. اين خود يك
ظهور است. ظهور ابزاري كه برنامه ريزي و مديريت مصرف را در جامعه آسانتر از گذشته مي كند.
ورود مواد نوظهور مانند نانومواد به بسته ها بسياري از تكنيكهاي ساخت و توليد ظروف بست هبندي را دستخوش تغيير كرده و مي تواند باعث برچيده شدن تعدادي از ايستگاه هاي
عمليات بسته بندي بخصوص در صنايع غذايي و دارويي شود.
در اين راستا نانوسيلورها يا همان نقره معروف كه خاصيت ضدميكروب دارد بيشترين نقش را در كاربردهاي نانو در بسته بندي داشته است.
كشف كاربردهاي جديد براي بسته بندي كه مي تواند بعضي مشكلات سنتي صنعت را حل كند آن را تبديل به يك “پديده” در بعضي صنايع كرده است.
رشد جمعيت در كنار توسعه ارتباطات، هميشه ظهور بازارهاي جديد را به دنبال دارد. بازارهاي جديد اگر از نظر كيفي توسعه يافته باشند نشانه باز شدن بازار براي ارائه محصولات جديد و خلاقيت در توليد خواهد بود. اما اگر بازارهاي جديد از نظر كمي و تعداد مصرف كنندگان توسعه يافته باشند به معناي ظرفيتهاي جديد براي كالاهاي رايج بازار است كه اين خود يك فرصت / تهديد براي برندهاي بزرگ مي باشد.
جعل برندهاي معروف از آغوش همين توسعه كمي بازار، رشد مي كند. امروز برندهاي سرشناس جهاني بخصوص در بخش دارو و محصولات آرايشي عاجزانه دست به دامن بسته بندي هستند تا با خلاقيتهاي جديد در فن آوري ساخت و مواد در عين اقتصادي بودن از حقوق ايشان در بازار دفاع كند.
پيشرفتهاي بزرگ چاپ و انتقال توانايي هاي جديد آن به بسته ها، توانمندي بسته بندي را در حل معضلات مربوط به حفاظت از برند به شكلي “غير قابل انكار” اثبات كرده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.