سپتامبر 10, 2017 package

نقش هاي جديد بسته بندي هنوز بعضي از افراد در ترسيم ماموريت ها و وظايف بسته بندي از عبارات و تعاريف گذشته استفاده مي كنند. هنوز مي بينيم كه در گوشه و كنار كساني براي توصيف نقش مهم بسته بندي در جامعه نكات بديهي آن را مورد تاكيد قرار داده و ساعت ها درباره آن كنفرانس داده و حتي تصيميمات مهمي مي گيرند. بسته بندي صنعتي است در حال توسعه وقتي اين تعريف شامل حال پديده اي مي شود به معني آن است كه ابعاد و كاركردهاي آن پديده هنوز به طور كامل كشف نشده است. هر روز كاركرد جديدي…