با نیروی وردپرس

→ بازگشت به لوله باز کنی و تخلیه چاه توالت